خیریه مفید در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ۱۳۴ مورد جهیزیه به نوعروسان نیازمند با اعتباری بیش از ۱۷ میایارد ریال  اهدا کرده است.